Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια

Η νέα ανακοίνωση περιλαμβάνει τα παρακάτω καινούργια στοιχεία..
"Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.
Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό
ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ.
Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και
εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.
Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους
εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά
την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην
πιστοποίηση θα «επισυνάπτονται» στο αρχείο απαντήσεων του αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης και να καταχωριστούν στον κεντρικό εξυπηρετητή του πληροφοριακού συστήματος (MIS) του έργου. Τα αρχεία αυτά θα διοχετεύονται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, σε σώμα βαθμολογητών, το οποίο θα συγκροτηθεί με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους. Τα ηλεκτρονικά αρχεία διακινούνται από και προς τους βαθμολογητές μέσω του MIS της Πράξης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και χωρίς να είναι γνωστά τα στοιχεία του εξεταζόμενου. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αντιστοιχείται σε έναν βαθμολογητή του σώματος βαθμολογητών με τυχαίο τρόπο."
Ολόκληρη η ανακοίνωση παρατίθεται εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: