Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Περίοδος πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου - Δεκέμβριος 2010

Λοιπόν συνάδελφοι, με αρκετή καθυστέρηση, ανακοινώθηκαν οι προσφερόμενες ημερομηνίες για την Πιστοποίηση στο Β' Επίπεδο. Οι ημερομηνίες είναι όλες μέσα στον Δεκέμβριο, οπότε είναι καιρός να αρχίσει το ξεσκόνισμα των σημειώσεων, του δικτύου, των σεναρίων.
Πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχετε όλοι όσοι παρακολουθήσατε  προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου, σε οποιαδήποτε περίοδο, ασχέτως με την παραπέρα ενασχόλησή σας με τις ΤΠΕ, δεδομένου του γεγονότος ότι ακόμη και στην απευκταία περίπτωση της αποτυχίας έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε και στην επόμενη περίοδο πιστοποίησης.
Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις, μετά την όποια προετοιμασία, θα σας δώσει την ευκαιρία να (ξανα)έλθετε σε επαφή με το καθόλα ενδιαφέρον αντικέιμενο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Σας παραθέτω ολόκληρη την ανακοίνωση:

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιτυχώς προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου
Στο πλαίσιο της Πράξης µε το γενικό τίτλο «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που είναι ενταγµένη στους άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π.«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και είναι ευρύτερα γνωστή ως έργο επιµόρφωσης β’ επιπέδου, θα ξεκινήσει σύντοµα η περίοδος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου διάρκειας 96 ωρών στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης ή του προηγούµενου σχετικού έργου.
Η αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών θα πραγµατοποιηθεί σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις), που είναι κατάλληλα εξοπλισµένα εργαστήρια Πανεπιστηµίων ή/και ΑΤΕΙ.
Στόχος της διαδικασίας πιστοποίησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράµµατα επιµόρφωσης β’ επιπέδου στα ΚΣΕ απέκτησαν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε θέµατα διδακτικής µε τα νέα µέσα και ανέπτυξαν τις απαιτούµενες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν διδασκαλίες στο αντικείµενό τους µε χρήση και αξιοποίηση των νέων εργαλείων ΤΠΕ.
Η τελική δοκιµασία συνίσταται σε µία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαµβάνει ένα αυτοµατοποιηµένο και ένα µη αυτοµατοποιηµένο µέρος. Τα δύο µέρη της τελικής δοκιµασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, µε ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόµενο τις 4 ώρες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΦΟΡΜΑ 3 και 4)

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων Β’ Επιπέδου και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τα έντυπα σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και απολογισμού της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη (βλέπε εδώ), καλούνται οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφωτές κάθε προγράμματος (με χρήση των κωδικών τους) να συμπληρώσουν το τρίτο και τέταρτο έντυπο, αντίστοιχα: «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 3) και «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 4).
Μπορείτε να δείτε τη μορφή των εντύπων πατώντας εδώ.
Σημειώνεται ότι η Φόρμα 3, η οποία περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ενός επιμορφούμενου, αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης της επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος από τον επιμορφούμενο, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη».
Η συμπλήρωση και υποβολή γίνεται μέσω http://b-epipedo.cti.gr/mis (επιλογή: Συμπλήρωση φορμών -> Φόρμα 3 ή Φόρμα 4)
Τα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί / κατατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου,
  • ΦΟΡΜΑ 3: το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, από τον/τους επιμορφωτή/ες του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με επιμορφούμενους του προγράμματος, οι οποίοι θα τα την έχουν συμπληρώσει.
  • ΦΟΡΜΑ 4: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, από τον Συντονιστή του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με τον/ τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την κατάθεση διατίθενται ηλεκτρονικά στο MIS πάνω στις ίδιες τις φόρμες (επιλογή: Οδηγίες Συμπλήρωσης).

Ερωτήσεις πιστοποίησης (επιμορφωτών Β επιπέδου)

Μπήκαμε ήδη στην τελευταία στροφή του αγώνα. Δειγματικά και ΜΟΝΟ παραθέτω ορισμένους συνδέσμους για ενημέρωση και εξάσκηση:
ΥΓ: Είναι ερωτήσεις για την πιστοποίηση των επιμορφωτών και όχι των επιμορφούμενων.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ή έχουν προηγούμενα συμμετάσχει στα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και επιθυμούν να πιστοποιηθούν, ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης πρόκειται να διεξαχθούν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
Οι δοκιμασίες πιστοποίησης Β’ επιπέδου θα βασιστούν στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο προηγούμενο σχετικό έργο του Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή on line εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο (τεστ ερωτήσεων) και μη αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη). Στον κόμβο ενημέρωσης του προηγούμενου έργου διατίθενται δείγματα θεμάτων πιστοποίησης, εδώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Β’ επιπέδου έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της τρέχουσας πρώτης επιμορφωτικής περιόδου της παρούσας Πράξης, υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση συμμετοχής τους στην πιστοποίηση, αποτελεί η συμμετοχή τους στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» και η παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά την παρούσα «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου»,
προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με τα νέα και τις εξελίξεις στην επιμόρφωση και την πιστοποίηση, μέσω των ανακοινώσεων και των άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτή.

Αποτελέσματα Πιστοποίησης

Ανακοινώθηκαν στο portal τα αποτελέσματα πιστοποίησης. Καλά αποτελέσματα σε όλους και σε άλλα με υγεία

Πιστοποίηση

Συνάδελφοι γεια σας!
Συνάντησα σήμερα το Γιώργο της Πληροφορικής από Σιάτιστα,και μου είπε ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μάλλον όλα μαζί και ότι όσα γραπτά έχουν διορθωθεί ως τώρα είναι εντός θέματος.Επομένως μην ανησυχείτε.Θα πιστοποιηθούμε όλοι.Είχαμε όμως και δυνατούς δασκάλους! Εεε;

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνάδελφοι,
Όσοι θα δώσετε εξετάσεις τις επόμενες μέρες μην ανησυχείτε. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος ,αλλά με λίγη πίεση προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις.Οι επιτηρητές είναι χαλαροί έως αδιάφοροι και την επισύναψη του ελεύθερου θέματος την κάνουν οι ίδιοι.Οι ερωτήσεις κατά 90% είναι οι γνωστές που κυκλοφορούν.Το σενάριο που μου ζητήθηκε να κάνω αφορούσε " το 200 πχ "του Καβάφη.Στην εκφώνηση υπήρχε και το αντίστοιχο κεφάλαιο με τις οδηγίες από το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Άλλα σενάρια που θυμάμαι ότι ζητήθηκαν από άλλους συναδέλφους που δίναμε μαζί ήταν σχετικά με την "Ιθάκη " του Καβάφη, τη διδασκαλία της πολυσημίας από τη Ν.Γλώσσα της Γ΄ Γ/σίου, και από την Ιστορία της Α΄Γ/σίου το κεφάλαιο για τον Κλεισθένη. Μας είπαν ,επίσης, ότι τα αποτελέσματα θα βγούν σε τρεις εργάσιμες μέρες ,αλλά μάλλον θα αργήσουν περισσότερο.Καλή επιτυχία και μη ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας την εκτύπωση της αίτησής σας.
Υ.Γ. Καλά αποτελέσματα σε όσους έδωσαν ήδη εξετάσεις.

Πιστοποίησης το ανάγνωσμα...


ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ανακοινώθηκαν σήμερα νέες οδηγίες για την πιστοποίηση αρκετά διευκρινιστικές.
Διαβάστε τις με προσοχή εδώ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ

Δείγματα ερωτήσεων Αυτοματοποιημένου μέρους

Αναρτήθηκαν σήμερα 4/11 δείγματα ερωτήσεων για το αυτοματοποιημένο μέρος της Πιστοποίησης.
Ερωτήσεις Γενικού Μέρους
Ερωτήσεις ΠΕ02

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες πιστοποίησης.Ειδικά για τα ΤΕΙ της Κοζάνης από 10 έως 16 Νοεμβρίου ένα έως τρία τμήματα καθημερινά.

Λεπτομέρειες σχετικά με την Πιστοποίηση
Επιπροσθέτως έχω την ενημέρωση ότι στο ελεύθερο θέμα η επιλογή θα είναι τυχαία ανάμεσα στα αντικείμενα που θα επιλέξετε...

Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια 1

Επίσης έλαβα και μία απάντηση από το Help Desk της πράξης -μια εβδομάδα μετά την υποβολή του ερωτήματος- που έχει ως εξής:
"Τα πλαίσια του ελεύθερου θέματος (διαφορετικά για κάθε κλάδο) έχουν αναρτηθεί στον Υποστηρικτικό Κόμβο της Πράξης. Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σεναρίου και υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το σενάριο, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τον εξεταζόμενο στην ανάπτυξη του σεναρίου.
Επίσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη (βιβλία, σημειώσεις κλπ) ή ηλεκτρονική μορφή (δισκέττες, CD, memory stick, ιστοσελίδες του διαδικτύου κλπ), με εξαίρεση τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ), τα οποία οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους στην εξέταση."

Διαδικασία πιστοποίησης.. συνέχεια

Η νέα ανακοίνωση περιλαμβάνει τα παρακάτω καινούργια στοιχεία..
"Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.
Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό
ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ.
Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και
εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.
Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους
εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά
την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην
πιστοποίηση θα «επισυνάπτονται» στο αρχείο απαντήσεων του αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης και να καταχωριστούν στον κεντρικό εξυπηρετητή του πληροφοριακού συστήματος (MIS) του έργου. Τα αρχεία αυτά θα διοχετεύονται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, σε σώμα βαθμολογητών, το οποίο θα συγκροτηθεί με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους. Τα ηλεκτρονικά αρχεία διακινούνται από και προς τους βαθμολογητές μέσω του MIS της Πράξης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και χωρίς να είναι γνωστά τα στοιχεία του εξεταζόμενου. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αντιστοιχείται σε έναν βαθμολογητή του σώματος βαθμολογητών με τυχαίο τρόπο."
Ολόκληρη η ανακοίνωση παρατίθεται εδώ.

Δήλωση συμμετοχής στην πιστοποίηση

Από σήμερα 24 -10 μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα πιστοποίησης. Έχει αναρτηθεί επίσης το πλαίσιο εξέτασης του μη αυτοποιημένου μέρους. Περισσότερα στην πύλη: http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php? option=com_frontpage&Itemid=611. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ευκολότερα απ' ότι τα περιμέναμε. Για ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανακοινώθηκαν σήμερα 22/10 τα "πλαίσια" του ελεύθερου θέματος με τους άξονες περιγραφής του σεναρίου. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ. Τελικά νομίζω, παρότι υπάρχουν ακόμα ασάφειες, ότι τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα από το αναμενόμενο. Οψόμεθα...