Ιστολόγια στην εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό ιστολόγιο (edublog) είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων και η δημιουργία του δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος προβληματισμού και διαλόγου, δημοσίευσης εργασιών, πίνακας ανακοινώσεων κ.λπ. Διευκολύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών σχεδίων δράσης, παρέχει ανατροφοδότηση, εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας εκπαιδευτικής ομάδας, ενισχύει το μαθησιακό ενδιαφέρον και υποστηρίζει διαθεματικές δραστηριότητες και διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης με την επικοινωνία και το διάλογο.
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα ιστολόγια με δύο βασικούς τρόπους. Χρησιμοποιούν το ιστολόγιο είτε (α) σαν αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού, είτε (β) σαν ηλεκτρονικό χώρο εργασίας και έκφρασης για τους μαθητές.
Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα ιστολογίων συναδέλφων της τάξης και όχι του γραφείου:
Τι είναι τα ιστολόγια

Δημιουργία λογαριασμού Gmail
Δημιουργία ιστολογίου
blogger.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: